Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VK Cosmetics | Sjoerd Vis

1. Algemeen

a) Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding, behandeling en overeenkomst tussen VK Cosmetics en een cliënt waarop VK Cosmetics | Sjoerd Vis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 b) Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
c) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Inspanning VK Cosmetics

a) VK Cosmetics | Sjoerd Vis zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
b) VK Cosmetics | Sjoerd Vis zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

a) De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidsinstituut melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag VK Cosmetics | Sjoerd Vis het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen, of de klant brengt bij de volgende afspraak een fles champagne (Moet & Chandon Nectar Imperial) mee als vergoeding van de verloren tijd.
b) Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag het schoonheidsinstituut de verloren tijd inkorten op de behandelingen toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen
c) Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen, kan het schoonheidsinstituut de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenend
d) VK Cosmetics | Sjoerd Vis moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
e) Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden B en D te houden, indien zij gehinderd zijn door overmacht.

4. Privacy en persoonsgegevens

a) De cliënt voorziet het schoonheidsinstituut bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Private Beautician aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 b) VK Cosmetics | Sjoerd Vis neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.
c) VK Cosmetics | Sjoerd Vis behandelt de vertrouwelijke (persoons)gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
d) VK Cosmetics | Sjoerd Vis zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming.

5. Betaling

a) VK Cosmetics | Sjoerd Vis vermeldt alle prijzen van de behandeling en de producten zichtbaar in de salon. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
b) Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
c) De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en de eventuele producten contant of middels pinbetaling te voldoen.
d) Producten die besteld zijn in de webwinkel dienen conform de voorwaarden van webwinkel VK Cosmetics | Sjoerd Vis te worden betaald.

6. Geheimhouding

a) VK Cosmetics | Sjoerd Vis verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is verteld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie.
b) De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak het schoonheidsinstituut verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

a) VK Cosmetics | Sjoerd Vis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat het schoonheidsinstituut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
b) VK Cosmetics | Sjoerd Vis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft mee gebracht naar de salon.
c) VK Cosmetics | Sjoerd Vis is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade, van welke aard dan ook, opgelopen door het gebruik van diens faciliteiten.
d) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VK Cosmetics | Sjoerd Vis.
e) Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers/derden op haar website/Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
f) VK Cosmetics | Sjoerd Vis is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanent make-up. Cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te komen.
Voor het geval dat VK Cosmetics | Sjoerd Vis aansprakelijk wordt bevonden, voor enige door cliënt geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door VK Cosmetics | Sjoerd Vis voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht, minus de materiaalkosten.
Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover cliënt niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede VK Cosmetics | Sjoerd Vis ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar geleden schade.

8. Beschadiging en diefstal

a) VK Cosmetics | Sjoerd Vis heeft het recht aan de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of andere eigendommen beschadigt.
b) VK Cosmetics | Sjoerd Vis meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

a) Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van VK Cosmetics | Sjoerd Vis.

  1. b)  VK Cosmetics | Sjoerd Vis zal de klager binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.
  2. c)  Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal VK Cosmetics | Sjoerd Vis de behandeling

opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
d) Indien een klacht over de producten gegrond is zal VK Cosmetics | Sjoerd Vis handelen zoals vermeld in artikel 8.

10. Behoorlijk gedrag


  1. a)  De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
  2. b)  Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft VK

Cosmetics | Sjoerd Vis het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgave van redenen.

11. Recht

a) Op elke overeenkomst tussen VK Cosmetics | Sjoerd Vis en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
b) De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van VK Cosmetics | Sjoerd Vis en zijn ook in de salon beschikbaar.
c) Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
d) Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
e) Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.